ترویج کشاورزی

ژوئن 10, 2019

بازدید رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، جناب آقای دکتر کاظم خاوازی، از شرکت رویشگر و توانایی های این شرکت در راستای کمک به کشاورزی و همچنین ترویج صنایع تبدیلی کشاورزی بازدید به عمل آورد.
ژانویه 4, 2020

بازدید رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، جناب آقای دکتر احمدعلی کیخا ، به همراه  رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان، جناب آقای مهندس محمد صادقی از شرکت رویشگر و توانایی های این شرکت در راستای کمک به کشاورزی و همچنین  استفاده از علم روز در تولیدات داخلی، بازدید به عمل آورد.
ژانویه 11, 2020

بازدید مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان ، جناب آقای محمدرضا متین‌پور ، به همراه معاون اشتغال و خودکفایی این کمیته جناب آقای محمدرضا کیانی از شرکت رویشگر و توانایی های این شرکت در راستای ایجاد اشتغال و کمک به خودکفایی نیازمندان تحت پوشش این کمیته، بازدید به عمل آورد.
فوریه 22, 2020

سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان اصفهان

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان اصفهان ، جناب آقای محمدرضا متین‌پور ، به همراه معاون اشتغال و خودکفایی این کمیته جناب آقای محمدرضا کیانی از شرکت رویشگر و توانایی های این شرکت در راستای ایجاد اشتغال و کمک به خودکفایی نیازمندان تحت پوشش این کمیته، بازدید به عمل آورد.